.

Срокове на закрила на защитените обекти на интлектуална собственост

Срокове на закрила на защитените обекти на интлектуална собственост съгласно действащия в Република България Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП)

Съгласно действащото законодателство авторското право се закриля, докато авторът е жив и до 70 години след смъртта му.

По отношение на сродните на авторското право права, сроковете на закрила са:


• За правата на артистите-изпълнители – 50 години, като срокът започва да тече от 1 януари на годината, следваща годината на изпълнението;


• За правата на продуцентите на звукозаписи – 50 години, като срокът започва да тече от първи януари на годината, следваща годината на осъществяването на звукозаписа;


• За правата на филмовите продуценти – 50 години, като срокът започва да тече от 1 януари на годината, следваща годината на създаване на произведението.


• За правата на радио- и телевизионните организации – 50 години, като срокът започва да тече от 1 януари на годината, следваща годината на първото излъчване или предаване на програмата.