.

Обекти на авторско право

Обекти на авторско право съгласно действащия в Република България Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

 

Чл. 3 от ЗАПСП гласи, че обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма. Законът прави примерно изброяване на обекти на авторско и сродни права: литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми; музикални произведения; сценични произведения - драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други; филми и други аудио-визуални произведения; произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти; фотографски произведения и т.н.
 

Изброяването не е изчрепателно, като всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което отговаря на законовите изисквания (да е резултат на творческа дейност и да е изразено в обективна форма) представлява обект на авторско право.
 

Носител на авторското право е авторът на съответното произведение. Авторът е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведението – обект на авторско право.