.

Използване на защитените обекти на интелектуална собственост

Използване на защитените обекти на интелектуална собственост съгласно действащия в Република България Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП)

1. Общото положение по ЗАПСП е, че обектите на авторски и сродни права могат да бъдат използвани само след преварителното съгласие на автора, съответно на носителя на сродното право, освен ако законът не превижда друго (вж. по-долу Свободно използване). За да бъде използването на обекти на авторски и сродни права правомерно и законосъобразно, трябва да бъдат спазени следните изисквания:

• Преди използването да бъде получено разрешение за това използване от носителите на правата (авторите, артистите-изпълнители, продуцентите на звукозаписи, на филми и други аудио-визуални произведения, радио- и телевизионните организации);
• Да бъде платено възнаграждение за това използване на носителите на правата.
 

Получаване на разрешение. За всяко използване на обектите на авторски и сродни права се изисква полчуаването на предварително разрешение от носителите на правата. Законът сочи, че съгласие се изисква за следните форми на използване:
• Възпроизвеждане – по смисъла на ЗАПСП „възпроизвеждане на произведение" е прякото или непрякото размножаване в един или повече екземпляри на произведението или на част от него, по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма, постоянна или временна, включително запаметяването му под цифрова форма в електронен носител;
• Разпространение – по смисъла на ЗАПСП "разпространение на произведение" е продажбата, замяната, дарението, даването под наем, както и съхраняването в търговски количества, а също и предложението за продажба или даване под наем на оригинали и екземпляри от произведението;
• публичното представяне или изпълнение;
• излъчване безжичен път – по смисъла на ЗАПСП "излъчване на произведение по безжичен път" е излъчването му по радио или телевизия по наземен път, както и включването му в непрекъсната съобщителна верига, водеща до спътник и оттам обратно до Земята чрез сигнали, носещи програми, под контрола и на отговорност на излъчващата организация с оглед да бъде то прието, било пряко и индивидуално от публиката, било чрез посредничеството на организация, различна от излъчващата;
• предаване и препредаване по кабел;
• предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до произведението или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях – тук се включва и използването на произведения чрез Интернет сайтове, чрез които едни потребители предоставят на други потребители достъп до произведения;
• публичното представяне; превеждане, преработка и синхронизация и др.

Разрешението за използване може да бъде предоставено лично от носителя на права или от организация за колективно управление на права (ОКУП), с която ползвателят на произведението има сключен договор, позволяваш използването на произведението. Предоставянето на разрешение чрез ОКУП е възможно, доколкото съществува организация за управление на съответните права.

Заплащане на възнаграждение
. Авторите и лицата, носители на сродни права, имат право на възнаграждение за всяко използване на техните обектите на авторски и сродни права. Възнаграждението се заплаща лично на носителя на правото или чрез съответната ОКУП, която управлява съответните авторски или сродни права.

Свободно използване

Принципът, въведен от ЗАПСП е, че свободното използване на произведения е допустимо само в случаите, посочени в закона, при условие че не се пречи на нормалното използване на произведението и не се увреждат законните интереси на носителя на авторското право.

ЗАПСП урежда най-общо две разновидности на свободното използване – такова, за което не се дължи възнаграждение, и такова, за което се дължи възнаграждение.

Без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на възнаграждение е допустимо: 1. временното възпроизвеждане на произведения, ако то има преходен или инцидентен характер, няма самостоятелно икономическо значение, съставлява неделима и съществена част от техническия процес и се прави с единствената цел да позволи предаване в мрежа чрез посредник, или друго разрешено използване на произведение; 2. използването на цитати от вече разгласени произведения на други лица при критика или обзор при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно; цитирането трябва да съответства на обичайната практика и да е в обем, оправдан от целта; 3. използването на части от публикувани произведения или на неголям брой произведения в други произведения в обем, необходим за анализ, коментар или друг вид научно изследване; такова използване е допустимо само за научни и образователни цели при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно; 4. използването като текуща информация в периодичния печат и другите средства за масово осведомяване на речи, отчети, проповеди и други или на части от тях, произнесени на публични събрания, както и на пледоарии, произнесени в съдебни процеси, при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно; 5. възпроизвеждането от средствата за масово осведомяване на вече разгласени статии по актуални икономически, политически или религиозни теми, в случай че такова използване не е било изрично забранено, при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно; 6. възпроизвеждането по фотографски, кинематографичен или аналогичен на тях начин, както и чрез звукозаписване или видеозаписване на произведения, свързани с актуално събитие, за да бъдат тези произведения използвани от средствата за масово осведомяване в ограничен обем, оправдан от целите на информацията, при посочване на източни%D